Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    Postanowienia ogólne

1.    Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.wallandsoul.com zwany dalej „Sklep” jest Mikołaj Woyna Marketing Solutions, ul. ul. Lelewela 20/2, 85-669 Bydgoszcz, NIP:5342091209 , REGON: 141623849, zarejestrowany w KRS.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@wallandsoul.com lub nr telefonu 534-222-422.

3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

4.    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.wallandsoul.com.

5.    Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.    Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.


II.    Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.wallandsoul.com prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2.    Właściciel – Mikołaj Woyna Marketing Solutions, ul. Lelewela 20/2, 85-669 Bydgoszcz, NIP:5342091209 , REGON: 141623849

3.    Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4.    Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.

7.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.


III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty e-mail.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.


IV.    Realizacja zamówień

1.    Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.    Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).

5.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:
•    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
•    wybór formy płatności;
•    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kup teraz”;
•    wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
•    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

7.    Zamówienia można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@wallandsoul.com  

Klient powinien podać:
•    nazwę, rozmiar i ilość produktów;
•    imię i nazwisko odbiorcy;
•    dokładny adres dostawy;
•    numer telefonu kontaktowego;
•    adres e-mail zamawiającego.

8.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

9.    Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
•    dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
•    opis produktu;
•    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
•    cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);
•    formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
•    sposób płatności;

10.    Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

V.    Forma płatności


1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
•    płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard

przelewem bankowym na numer konta: 71 1240 6322 1111 0010 2122 4228


VI.    Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kup teraz” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VII.    Dostawa

1.  Forma dostawy to kurier DHL

2.  Klient nie ma możliwości odebrania towaru osobiście.

3.  Klient pokrywa koszty dostawy.

4.  Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 4 dni robocze.

5.  Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.

6.  Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

7. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

8. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

9. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

10.    Towary dostarczane są na terenie Polski.


VIII.    Prawo odstąpienia od umowy


Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

1.  Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Mikołaj Woyna Marketing Solutions, ul. ul. Lelewela 20/2, 85-669 Bydgoszcz lub adres info@wallandsoul.com

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mikołaj Woyna Marketing Solutions, ul. ul. Lelewela 20/2, 85-669 Bydgoszcz.

3.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.  Opakowanie stanowi nierozłączną część produktów. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.

5.   Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6.   W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)
•    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

IX.    Prawo Konsumenta do rękojmi

1.  Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2.  Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana listownie na Adres Korespondencyjny Sklepu Mikołaj Woyna Marketing Solutions, ul. ul. Lelewela 20/2, 85-669 Bydgoszcz lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@wallandsoul.com

 3.    W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.    Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

6.    W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

7.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9.    Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.


X.    Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.


XI.    Pozostałe

1.  Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

2.  Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

3.    Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność  z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl